• Profil školy

     • Profil školy

     • ZŠ s MŠ Jarabina
      CIELE Výchovno-vzdelávacieho programu

      - orientujeme na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR s podporou vyučovacích metód a postupov založených na skúsenostiach žiakov a prepojené so životom, ako je interaktívne zážitkové učenie, projektové vyučovanie, inscenačné metódy a pod.

      - vytvárať podmienky na formovanie mladých ľudí na osobnosti samostatné, solidárne, schopné voľby, schopné kontrolovať svoj osobný a sociálny život, zodpovedné za svoje činy

      - vytvárať podmienky na formovanie hodnotovej orientácie detí a mládeže v integrácii mravných a spoločenských noriem

      Zameriavame sa na:

      - vyučovanie cudzích jazykov - angličtina - už od 1.ročníka

      - enviromentálnu výchovu - zber papiera, separovanie odpadu - plast 

      - prácu v záujmových krúžkoch

      - výborné umiestnenia žiakov v olympiádach a celoslovenských súťažiach

      - aktívnu športovú a záujmovú činnosť v klube detí (plávanie,korčuľovanie,)

      - exkurzie do zahraničia

      - športové akcie pre deti, rodičov a pedagógov

      - kultúrne a spoločenské akcie k MDD, Vianociam, atď.

      - kvalifikovaný a odborne zdatný pedagogický kolektív

      - soluprácu s rodičmi našich detí na veľmi dobrej úrovni
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou JARABINA
   • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
   • peter.argalas@gmail.com
   • peter.argalas@gmail.com
   • +42152 4284061
   • 065 31 Jarabina 258
 • Fotogaléria

  • Vianoce s Rollandom
  • Čaro Vianoc v škole
  • Zber papiera
  • Mikuláš
  • Stolnotenisový turnaj
  • Bocianie hniezdo
  • Halová súťaž mladých hasičov - Plavnica
  • „Pasovanie" prvákov
  • Účelové cvičenie a didaktické hry
  • Cesta po Tatranskej magistrále
  • Cezpoľný beh
  • Biologicko - geografická exkurzia