Navigácia

 • Tešíme sa do školy - naši predškoláci

 • Slávnostné ukončenie šk. r. 2019/2020

  Slávnostné ukončenie šk. r. 2019/2020

  Slávnostné odovzdávanie vysvedčení prebiehalo v dvoch fázach. Skôr než  sa tak stalo, riaditeľka školy, PhDr. Žaneta Štefaniková, poďakovala všetkým zamestnancom, pedagogickým, aj nepedagogickým, ale aj žiakom a ich rodičom za obetavosť  a trpezlivosť s akou pristupovali k povinnostiam v týchto ťažkých časoch.   

  V prvej fáze  sa pani riaditeľka prihovárala žiakom a učiteľom 1. stupňa. Ešte raz sa im poďakovala a zaželala im veľa zdravia a  prázdniny plné zážitkov. Ďakovali aj žiaci. Emma Hlinková a Adam Pišta  neváhali vyjadriť podporu a uznanie učiteľkám za to, že im po celý rok tak ochotne pomáhali a odovzdávali svoje vedomosti. Za tento hrdinský čin si odvážlivci vyslúžili potlesk, po ktorom sa už všetci rozpŕchli do svojich tried, kde netrpezlivo čakali na svoju vytúženú odmenu „VYSVEDČENIE“.

   Druhá fáza odovzdávania  sa niesla v duchu dojímavej rozlúčky žiakov deviateho ročníka, ktorí prišli medzi ostaných v sprievode hudby v podaní Matúša Bandyho. Pre žiakov i učiteľov pripravili zaujímavý program, plný radosti a emócií. Nezabudli sa všetkým poďakovať a pani riaditeľke nezostávalo nič iné, len im so slzami v očiach zaželať veľa šťastia. Osobitné poďakovanie patrilo Márii Derevjaníkovej (9. ročník), Petre Derevjaníkovej (8. ročník) a Martinovi Potičnému (8. ročník),  ktorí sa úspešne zapojili do súťaže s názvom: „MEDZNÍKY II.SVETOVEJ VOJNY“. Po srdečnej gratulácii sa aj  ostatní žiaci 2.stupňa dočkali svojich vysvedčení a s úsmevom na perách opúšťali brány školy.

 • Predškoláci MŠ 2019/2020

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Krúžkovanie bocianov - ZŠ s MŠ

 • Prijímacie skúšky na ZUŠ

 • Medzinárodný deň detí

                     Všetko najlepšie k Vášmu sviatku,

                    "pohodový" týždeň až do piatku,

                     veľa zdravia, síl, elánu a energie,

                     nech dobrá nálada nepominie.

                                                     kolektív ZŠ

 • Pripojte sa k „Online sviatku vyšyvanky 2020“

  Celý ukrajinský svet dnes oslavuje „DEŇ VYŠYVANKY“. Nielen na Ukrajine, ale aj za jej hranicami si budú ľudia obliekať vyšívaný odev, aby si uctili „vyšyvanku“ -  skutočný ukrajinský poklad, ktorý je už viac ako tisíc rokov neoddeliteľnou  súčasťou historického dedičstva a života každého Ukrajinca. Kvôli pandémii koronavírusu sa sviatok „vyšyvanky“ na Slovensku v tomto roku uskutoční „online“. Pod záštitou Veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku ho pripravili Zväz skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku spolu so Spojenou školou T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove, Materskou školou s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove a Základnou školou s  materskou školou v Jarabine s vyučovaním ukrajinského jazyka. Pozrite si videoprezentáciu, ktorú sme pre vás pri tejto príležitosti pripravili a pripojte sa k nám. Ako? Veľmi jednoducho – oblečte si svoju „vyšyvanku“, urobte fotografiu alebo video a zverejnite ich do komentárov na sociálnych sieťach organizátorov. Keď máte chuť, môžete nám ukázať svoj talent a vo „vyšyvanke“ zaspievať obľúbenú ukrajinskú pieseň alebo zarecitovať obľúbenú báseň.

  https://www.facebook.com/PlastSR/videos/716536772477844

   

 • PRIESKUM ZÁUJMU

   

  Základná škola s materskou školou JARABINA

   

  PRIESKUM ZÁUJMU

  Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy a výskumu zo dňa 18.5.2020 a v súlade s plánovanými opatreniami účinnými od 1. 6.2020 Vás žiadame o vyjadrenie sa k umiestneniu Vášho dieťaťa do školy od 1.6.2020 do 30. 6. 2020. Ak bude dostatočný počet žiakov, vyučovací proces by prebiehal v dopoludňajších hodinách v triedach do 20 žiakov so zabezpečením stravovania v školskej jedálni pri dodržiavaní hygienických pravidiel. Školský klub detí (ŠKD) v prevádzke nebude.  Žiakom z Litmanovej vyučujúca zabezpečí dozor do odchodu autobusu na autobusovej zastávke pri ZŠ o 12:45 hod. Prosíme Vás o spätné elektronické vyjadrenie formou správy v priebehu zajtrajšieho dňa – 20. 5.2020. Ďakujeme.

  V prípade prevádzky školy (ročníky  1.- 4.) s cieľom ochrany pred šírením ochorenia COVID-19 je dôležité rešpektovať opatrenia školy:

  • žiaci budú prichádzať a odchádzať zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v jednej domácnosti, sprevádzajúce osoby a žiaci sa riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ,
  • sprevádzajúce osoby sa nepohybujú vo vnútorných priestoroch školy ani v šatni,
  • je zakázané zhromažďovanie sa osôb pred základnou školou, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami,
  • pri vstupe do školy sa žiaci podrobia rannému zdravotnému filtru – meranie teploty bezdotykovým teplomerom, dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy.

  Zákonný zástupca žiaka:

  • zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a odchode žiaka do školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
  • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a jednorazové papierové vreckovky,
  • dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roka 2019/2020,
  • predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy alebo pri každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvá viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
  • bezodkladne informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID19,
  • je povinný bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená jeho lekárom alebo miestne príslušným hygienikom, v tomto prípade je dieťa zo školy vylúčené.

  Žiak:

  • má v šatni odložené rezervné rúško pre prípad znečistenia svojho používaného rúška,
  • si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienickoepidemiologickými nariadeniami,
  • nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha vyučovací proces,
  • dodržiava hygienické pravidlá pri kýchaní a kašľaní.

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, prípadne iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti, z ktorej si ho bezodkladne vyzdvihnú zákonní zástupcovia a škola bude o tejto skutočnosti informovať príslušný RÚVZ.

   

                                                                                                                      PhDr. Žaneta Štefaniková

                                                                                                                          riaditeľka ZŠ s MŠ

 • Deň „vyšyvanky“ online

  Už viac ako desať rokov patrí v celom ukrajinskom svete tretí májový štvrtok oslavám Celosvetového dňa „vyšyvanky“. V predchádzajúcich rokoch Ukrajinci a priatelia Ukrajiny na celom svete v tento deň chodili do práce, na univerzitu, do školy či materskej školy oblečení do vyšívaných odevov, stretávali sa na slávnostiach, aby aj takto uchránili tisícročnú tradíciu výroby a nosenia vyšívaného ukrajinského ľudového kroja. Sviatok „vyšyvanky“ sa už niekoľko rokov oslavuje aj na Slovensku. V tomto roku pandémia koronavírusu nedovoľuje spoločné oslavy, a preto Zväz skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku spolu so Spojenou školou T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove, Materskou školou s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove a Základnou a školou s materskou školou v Jarabine s vyučovaním ukrajinského jazyka pripravili pod záštitou Veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku „Svjato vyšyvanky 2020 online“. Vo štvrtok 21. mája 2020 organizátori na svojich webstránkach a sociálnych sieťach zverejnia pre túto príležitosť pripravenú videoprezentáciu spolu s výzvou, aby sa k oslavám prostredníctvom virtuálneho sveta pridali všetci, ktorým sú ukrajinská kultúra a tradície blízke.

 • Aj materská škola tvorí doma

 • Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie aktualizovaného dňa 20. 4. 2020 ministrom školstva pristupujeme k niektorým opatreniam ohľadom hodnotenia.

  Nakoľko v tejto výnimočnej situácii nie je možné naplniť ciele vzdelávania niektorých predmetov, bude koncoročné hodnotenie žiakov nasledovné:

  1., 2., 3., 4. ročník – predmety UJL, INF, HUV, VYV, TSV, PVC, PVO, VLA, PDA, NBV/ETV nebudú klasifikované, ale uvedie sa ABSOLVOVAL/A.

  5., 6., 7., 8., 9. ročník –  predmety INF, HUV, VYV, THD, TSV,  NBV/ETV nebudú klasifikované, ale uvedie sa ABSOLVOVAL/A.

  Žiaci sa musia naďalej zodpovedne pripravovať a vypracovať zadané úlohy zo všetkých predmetov cez EduPage. Priebežné hodnotenie žiakov počas prerušeného vyučovania je realizované slovne. Hodnotí sa aktivita žiakov, spätná väzba, pravidelná príprava, zodpovedný prístup.

  V rámci záverečného hodnotenia ostatných predmetov bude kombinované hodnotenie (klasifikácia známkou alebo slovné hodnotenie) po prerokovaní na pedagogickej rade.

  Ďakujeme za pochopenie, prajeme veľa síl, energie, trpezlivosti a pevné zdravie!

   

  S pozdravom

                                         PhDr. Žaneta Štefaniková, riaditeľka školy

 • Tvoríme doma

 • Dôležitý oznam

  Vážení rodičia a žiaci,

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v dôsledku ohrozenia života  a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia spôsobeného novým koronavírusom v nadväznosti na prerušenie od 16.marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

  Ďalšie usmernenia:

  • zápis do 1. ročníka základných škôl sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí, ideálne elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, (podrobnejšie informácie zápisu budú priebežne doplnené),
  • termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy na nasledujúci školský rok je od 30. apríla do 31. mája 2020 bez lekárskeho potvrdenia,
  • ruší sa Testovanie 9,
  • prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája 2020, potvrdenie od lekára nebude potrebné,
  • prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

  Vyučovanie bude prebiehať formou portálu EDUPAGE ako doteraz. Podrobnejšie informácie budú rodičom a žiakom sprostredkované prostredníctvom stránky školy, rodičovského a žiackeho konta.

  Zároveň žiadame rodičov, aby svojim deťom venovali dostatočnú pozornosť pri príprave a vypracovaní zadaných úloh z jednotlivých predmetov, lebo žiaci budú za svoje výkony klasifikovaní známkami.

  Za pochopenie ďakujeme a prajeme pevné zdravie.

                                                                                                        Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jarabina

   

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  MŠVVaŠ SR vydalo usmernenie, z ktorého vyberáme:
   

  V nadväznosti na ďalšie prijaté opatrenia Ústredným krízovým štábom SR a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020, uvádzame nasledovné - ide o prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach, nie o karanténne opatrenie nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva. Je nutné zdôrazniť, že v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 ide o prerušenie vyučovania v škole, čím nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, respektíve samoštúdia detí a žiakov inou formou, ako prezenčnou. Zároveň je dôležité zvýrazniť, že obdobie od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

  Na základe vyššie uvedeného oznamuje všetkým žiakom, že vyučovací proces počas prerušenia prevádzky, bude prebiehať cez edupage stránku našej školy alebo formou rôznych aplikácií.

  Jednotliví vyučujúci budú zasielať učivo a úlohy svojim žiakom priebežne podľa rozvrhu.
  Preto žiadam všetkých rodičov a žiakov o denné sledovanie ELEKTRONICKEJ ŽIACKEJ KNIŽKY  /EŽK/.

  Ak by niekto potreboval prihlasovacie údaje do EŽK, nech to oznámi na email administrátora školy:

  danica.matfiakova@gmail.com (meno a priezvisko žiaka + triedu).

  Tiež poprosím  emailovú adresu zákonného zástupcu žiaka pre vytvorenie rodičovského konta (v prípade záujmu zákonného zástupcu).

   

   

                                                                                                                                    Riaditeľka školy

                                                                                                                              PhDr. Žaneta Štefaniková

 • Oznam o vyhlásení mimoriadnej situácie

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jarabina oznamuje rodičom a  žiakom školy, že  z  dôvodu  vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti so zabránením šírenia koronavírusu vláda Slovenskej republiky nariaďuje uzavretie školských a predškolských zariadení na 14 dní, t. j. od 16. 03. 2020 do 27. 03. 2020. Nástup na vyučovanie detí a žiakov bude v pondelok 30. 03. 2020. V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme včas informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej stránky školy.

   

  Prosíme rodičov, aby počas týchto 14-tich dní trávili čas so svojimi deťmi na adrese trvalého bydliska, necestovali mimo bydliska a dodržiavali pokyny a nariadenia krízového štábu Slovenskej republiky.

   

 • Informácia pre rodičov

   

  Vážení rodičia,

  na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z dôvodu predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID – 19 ZŠ s MŠ Jarabina prijala nasledovné opatrenia:

   

  1. Žiaci boli informovaní o dodržiavaní hygieny,  o prevencii pred respiračnými ochoreniami a postupe pri príznakoch ochorenia a následnej karanténe.
  2. Vedenie školy ruší všetky poobedňajšie voľnočasové aktivity v krúžkoch, okrem družiny od 11.03.2020.
  3. V záujme prevencie sú všetky kľučky na dverách niekoľkokrát denne utierané dezinfekčným roztokom.
  4. Priestory školskej jedálne sú taktiež utierané dezinfekčným roztokom.

   

  Vedenie školy žiada rodičov o nasledovné:

  1. Zabezpečiť deťom jednorazové hygienické utierky (papierové) a vlastné dezinfekčné prostriedky.
  2. Neposielať do školy deti s horúčkou, kašľom a príznakmi nachladenia.
  3. Nechať dieťa v 14 – dňovej domácej karanténe, ak  navštívilo rizikové krajiny a oznámiť túto skutočnosť lekárovi.

   

  V Jarabine 11.03.2020

   

   

   

                                                                                                 PhDr. Žaneta Štefaniková

                                                                                                             riaditeľka školy

   

   

   

   

   

 • Oznámenie o prerušení prevádzky

  Oznámenie o prerušení prevádzky v materskej škole

  V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky v školských zariadeniach a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva sa prerušuje prevádzka v materskej škole  z dôvodu vysokej chorobnosti detí v dňoch od 10. 03. 2020 do 13. 03. 2020.

                                                                                                                        PhDr. Žaneta Štefaniková

                                                                                                                                   riaditeľka školy

   

 • Opatrenia ohľadom KORONAVÍRUSU

   

  Čo je cOvid-19

  Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní.


  Príznaky ochorenia

  ▪  horúčka                   

  ▪  bolesť svalov

  ▪  kašeľ                        

  ▪  bolesť hlavy

  ▪  sťažené dýchanie 

  ▪  únava

  Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí

  ▪ kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate

  ▪ dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí

  ▪ ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka,

  sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti

   

  ▪ v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby

  ▪ ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní

  Ccall centrum

  Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám zodpovieme na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou (24/7):

  ▪ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

  – 0917 222 682

  ▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
  ▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave  – 0917 426 075

  ▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre  – 0948 495 915

  ▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave  – 0905 903 053

  ▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne  – 0911 763 203

  ▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach  – 0918 389 841

  ▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove  – 0911 908 823

  ▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline  – 0905 342 812 email: novykoronavirus@uvzsr.sk

 • Testovanie 9

  Oznam

  Dňa 1. 4. 2020 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9 - 2020 z predmetov slovenský jazyka a literatúra, matematika. Nevyhnutná je systematická príprava žiakov na vyučovanie, tiež opakovanie učiva z 5. – 9. roč.

  https://www.nucem.sk/dl/4603/Zakladne%20informacie%20T9_2020.pdf

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou JARABINA
  065 31 Jarabina 258
 • +42152 4284061

Fotogaléria