Ochrana osobných údajov

Navigácia

O škole

Profil školy

ZŠ s MŠ  JARABINA  
 

    Ciele  výchovno-vzdelávacieho programu

 

  • orientujeme sa na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR s podporou vyučovacích metód a postupov založených na skúsenostiach žiakov a prepojené so životom, ako je interaktívne zážitkové učenie, projektové vyučovanie, inscenačné metódy a pod.,
  • vytvárame podmienky na formovanie mladých ľudí na osobnosti samostatné, solidárne, schopné voľby, schopné kontrolovať svoj osobný a sociálny život, zodpovedné za svoje činy,
  • vytvárame podmienky na formovanie hodnotovej orientácie detí a mládeže v integrácii mravných a spoločenských noriem.

 

     Zameriavame sa na:


     - vyučovanie cudzích jazykov - ukrajinčina a angličtina - už od 1.ročníka,

     - enviromentálnu výchovu - zber papiera, separovanie odpadu - plastov,

     -  primárnu prevenciu /šikanovanie, protidrogová tematika/,

     - prácu v záujmových krúžkoch,

     - prípravu žiakov - olympiády  a súťaže s výborným umiestnením,

     -  exkurzie po Slovensku a  v zahraničí,

     - kultúrne a spoločenské akcie: Mesiac úcty k starším,

                                                                    Čaro Vianoc,

                                                                    Deň rodiny,

                                                                    Deň detí,

                                                                    Deň otvorených dverí,

                                                                    Zimné radovánky s Rollandom,

     - spoluprácu s rodičmi našich žiakov, u ktorých na vyučovacích hodinách uplatňujeme  

       individduálny prístup,

     - spoluprácu s miestnymi organizáciami: Obec Jarabina,

                                                                                 Jednota dôchodcov,

                                                                                          SZPB,

                                                                                          DHZ.

                                                                           

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou JARABINA
    065 31 Jarabina 258
  • +42152 4284061

Fotogaléria