Ochrana osobných údajov

Navigácia

Výchovné poradenstvo

                                                                                                          

Výchovná poradkyňa: Ing. Danica Sikorjáková

Konzultácie: štvrtok  12:15 – 13:00 hod. 

Kontakt: 0907 425 676 

 

 

Informácie pre 9. ročník

 

Dôležité termíny   2021/2022

 

 • do 01. 02. 2022 zverejní riaditeľ SŠ kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (sledujte webstránky vybraných škôl),
 • do  20. 02. 2022  zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu; prihlášku vypisuje výchovný poradca našej školy, potom ju odovzdá rodičovi prostredníctvom žiaka;  prihlášku vráti žiak výchovnému poradcovi po jej podpísaní rodičom, žiakom a po potvrdení lekárom žiaka; potvrdené prihlášky odosiela naša ZŠ,
 • 15. 03. 2022 – 30. 04. 2022 sa uskutočnia talentové skúšky,
 • do 31. 03. 2022 zverejnia SŠ kritériá na netalentové odbory (sledujte webstránky vybraných škôl),
 • do 10. 04. 2022 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory – netalentové; prihlášku vypisuje výchovný poradca našej školy, potom ju odovzdá rodičovi prostredníctvom žiaka; prihlášku vráti žiak výchovnému poradcovi po jej podpísaní rodičom, žiakom a po potvrdení lekárom žiaka; potvrdené prihlášky odosiela naša ZŠ,
 • 6. 4. 2022 sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov, náhradný termín 14. 04. 2021,
 • 9. 5. 2022 – 1. kolo – 1. termín prijímacích skúšok,
 • 12. 5. 2022 – 1. kolo – 2. termín prijímacích skúšok,
 • do 21. 6. 2022 – 2. kolo prijímacích skúšok – žiak skúšku absolvuje iba v prípade, že v 1. kole prijímacích skúšok nebol ani na jednu strednú školu prijatý.

 

Podávanie prihlášok

   

Žiak si môže podať 2 prihlášky na štúdium na klasických stredných školách (SŠ) – žiak nevykonáva talentovú skúšku. Môžu to byť  dve rôzne školy alebo dva odbory na tej istej škole. Okrem toho si žiak môže podať 2 ďalšie prihlášky na SŠ s talentovými odbormi (bilingválne gymnázia, športové, umelecké, pedagogické školy, niektoré odbory zdravotníckych škôl a pod.).

 

V prípade, ak by žiak nebol prijatý na žiadnu zo škôl v 1. kole prijímacích skúšok, môže si podať prihlášku do druhého kola. Druhé kolo sa koná iba na tých školách, ktoré ešte nemajú naplnené stavy.

 

Zber záujmu o štúdium v strednej škole

 

Vaše dieťa už oznámilo predbežný záujem o štúdium na SŠ v júni 2023, kedy navštevovalo 8. ročník. Tento záujem je možné kedykoľvek zmeniť, najneskôr 2 dni pred termínom podávania prihlášok zákonným zástupcom.

 Pre školské výpočtové stredisko sa odosielajú predbežné záujmy žiakov o štúdium začiatkom decembra a koncom februára. Celú administráciu prevádza výchovná poradkyňa po konzultácii so žiakmi deviateho ročníka alebo ich rodičmi.

Prípadné zmeny záujmu o štúdium je nutné včas oznámiť výchovnej poradkyni.

 

Kritériá na prijatie

 

Kritéria na prijatie žiakov na stredné školy sú zverejnené na web stránkach SŠ vždy skôr, ako si uchádzač podáva prihlášku na štúdium (do 01. 02. 2022 – talentové odbory, do 31. 03. 2022 – netalentové odbory). Je potrebné sledovať webové stránky SŠ, o ktoré má Vaše dieťa záujem.

Pri prijímaní na SŠ sa zohľadňujú aj vzdelávacie výsledky z II. stupňa ZŠ, výsledky celoslovenského testovania T9 a umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach organizovaných ministerstvom školstva. V prípade, že má Vaše dieťa diplom o umiestnení, resp.  ocenení, je potrebné odovzdať jeho originál výchovnej poradkyni pred vypisovaním prihlášok (na prihlášku je možné uviesť iba 2 súťaže, preto Vám odporúčame zistiť, ktoré súťaže SŠ akceptuje pri pripisovaní bodov).

 

Najneskôr 5 dní pred termínom konania prijímacích skúšok Vám bude doručená od riaditeľa SŠ pozvánka na prijímacie pohovory alebo oznámenie o prijatí (v prípade, že žiak nemusí konať prijímaciu skúšku). Ak Vám v stanovenom termíne pozvánka nepríde, kontaktujte výchovnú poradkyňu našej školy.

 

 

Podrobnejšie informácie o školách a odboroch sú i na týchto stránkach:

 

 AKTUÁLNA   INFORMÁCIA

 pre uchádzačov o štúdium v strednej škole a ich rodičov

 

Pre školský rok 2021/2022 určilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Prešovský samosprávny kraj maximálny počet disponibilných miest pre prvý ročník stredných škôl – 6 316 prváckych miest.

 

Ďalšou zmenou je, že stredné školy nemajú určený počet tried v prvom ročníku, ale počet žiakov v prvom ročníku, ktorý nemôže žiadna škola prekročiť. Ak do školského roka 2018/2019 bol určený počet tried pre jednotlivé školy, čo stredným školám umožňovalo teoreticky prijať do jednej triedy od 17 do 34 žiakov, v súčasnosti to už nie je možné. Súčasný stav je taký, že viac ako 95 % škôl v Prešovskom samosprávnom kraji nebude prijímať toľko žiakov ako pre školský rok 2018/2019.

 

Môže tak nastať situácia, že žiak, ktorý sa hlási na vybrané stredné školy, sa na školy nedostane a bude pokračovať v stredoškolskom štúdiu na strednej škole, kde bude/budú po prvom kole voľné miesta v študijných, resp. učebných odboroch. Takáto situácia sa môže objaviť na všetkých typoch škôl a v rôznych kombináciách. Takáto škola môže byť aj mimo mesto, resp. okres, kde má žiak bydlisko.

 

Pri výbere strednej školy je nutné vychádzať z reálnych schopností, vedomostí, záujmu žiaka o štúdium, jeho študijných výsledkov a kompetencií, ktoré získal počas štúdia na škole základnej.

 

Výber strednej školy je dôležitou udalosťou v živote žiaka a jeho rodičov. Odporúčame, aby ste sa intenzívne zaujímali, aké sú podmienky a kritériá prijatia na stredné školy, aké študijné a učebné odbory stredné školy otvárajú, koľko žiakov môžu do jednotlivých odborov prijať, aká je zamestnanosť absolventov stredných škôl v odbore, aké sú možnosti a úspešnosť prijatia na vysokú školu, aké sú možnosti cestovania do a zo školy, či ubytovacie kapacity v domovoch mládeže.

 

Informácie o študijných odboroch a kritériách prijatia na stredné školy v Starej Ľubovni nájdete na web stránkach:

 

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša:  http://www.cgsm.sk/

Gymnázium Terézie Vansovej:  http://gymntvsl.edupage.org/

Obchodná akadémia:  https://oasl.edupage.org/

SOŠ:  http://sosjsl.edupage.org/

SOŠ technická:  http://sostsl.edupage.org/

 

Informácie o dňoch otvorených dverí, študijných odboroch a kritériách prijatia na stredné školy na území Slovenskej republiky sú zverejňované na web stránkach konkrétnych škôl.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou JARABINA
  065 31 Jarabina 258
 • +42152 4284061

Fotogaléria