• Školský poriadok

     • Školský poriadok

     • Základná škola s materskou školou JARABINA, 065 31 Jarabina 258

      Školský poriadok pre základnú školu

      Na zabezpečenie, harmonizáciu chodu a organizáciu školského života vydáva riaditeľ školy tento školský poriadok, ktorý vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok školy a požiadaviek školskej komunity.

      Školský poriadok školy je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov, rodičov (zákonných zástupcov žiakov) a verejnosti, ktorá je v kontakte so školou. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie práv, povinností a zásad vnútorného poriadku školy v praktickom živote školy je základnou povinnosťou zúčastnených.

      Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom. Dodržiavanie vnútorného poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento školský poriadok dodržiavať.

      Preambula

      Základná škola v Jarabine je plnoorganizovanou školou s klasickými triedami. V záujme naplnenia práva na vzdelanie, vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.

      Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento Školský poriadok školy, ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva SR. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Uplatňovanie školského poriadku školy v každodennom živote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností.

      Čl. 1

      Úvodné ustanovenie

         Riaditeľ školy vydáva tento školský poriadok ako záväzný základný vnútroškolský dokument vypracovaný v súlade s týmito legislatívnymi predpismi:

      • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
      • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správeškolstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
      • Vyhláška č. 320/2009 Z. z. o základnej škole,
      • Vyhláška č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách,
      • Metodický pokyn č. 7/2006-R k prevencie a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach,
      • Metodický pokyn č. 7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej školy,
      • Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR pre príslušný školský rok,
      • Dohovor o právach dieťaťa,
      • Organizačný poriadok školy,
      • Pracovný poriadok.

      Čl. 2

      Všeobecné ustanovenie

      • Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania tohto zákona podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

      Čl. 3

      Organizácia školského roka

      a) Obdobie školského vyučovania (ďalej len "vyučovanie") sa člení na prvý polrok a druhý polrok. Vyučovanie v prvom polroku sa začína 2. septembra a končí sa 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka. Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára a končí sa 30. júna bežného roka.

      b) Na školách sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja sa na školách nevyučuje.

      c) Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka.

      • d) Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny (1 deň), jarné prázdniny (týždeň podľa rozvrhu krajov), veľkonočné prázdniny a letné prázdniny (od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku).

      e) Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných a z technických dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku, avšak len so súhlasom orgánu miestnej štátnej správy v školstve.

      Čl.4

      Základné údaje o prevádzke školy

      • a) Škola je v dňoch vyučovania v prevádzke od 06:45 h. – 16:00 h., resp. podľa požiadaviek rodičov detí.

      Výdaj obedov:  od 11:45 h. do 13:45 hod. .                                                                             

        b) Úradné záležitosti (potvrdenia, tlačivá, ...) si môžu žiaci vybavovať v pondelok, stredu a v piatok  u pani ekonómky v čase prestávok alebo prostredníctvom triedneho učiteľa.

      • c) Úradné hodiny pre zákonných zástupcov sú stanovené denne od 07:10 h. – 13:00 hod..
      • g) Výchovný poradca má konzultačné hodiny priebežne, po dohode so zákonnými zástupcami žiakov.

      Čl. 5

      Organizácia vyučovacieho dňa

      • a) Vyučovací proces sa riadi rozvrhom hodín, ktorý bol prerokovaný pedagogickou radou. Rozvrh je zverejnený v každej triede. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník.
      • b) Prehľad o trvaní vyučovacích hodín ( v pondelok, stredu a v piatok okrem 6. a 7. hodiny):
      •  

      Vyučovacie hodiny v  1. – 9. ročníku                                               Prestávky

      1. hodina        7:35   –  8:20                                                               8:20 –  8:30

      2. hodina         8:30 –   9:15                                                               9:15 –  9:25

      3. hodina         9:25 – 10:10                                                             10:10 – 10:30

      4. hodina       10:30 – 11:15                                                             11:15– 11:25

      5. hodina       11:25 – 12:10                                                             12:10 – 12:50

      6. hodina       12:50–  13:35                                                             13:35 – 13:45

                                                               7. hodina       13:45 – 14:30 

      V utorok a štvrtok začína 6.vyučujúca hodina o 12:15 hod.,(prestávka od 12:10 hod. do 12:15 hod.) a trvá do 13:00 hod. . Ide o hodinu telesnej výchovy a z hľadiska psychohygieny je pre žiakov vhodnejšie, aby obedovali až po nej. Z tohto dôvodu sú aj ostatné hodiny v týchto dňoch v rovnakom čase.            

      c) Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, na multifunkčným ihrisku a na chodbe.

      d) Škola organizuje školské výlety. Pre žiakov, ktorí sa na výlete nezúčastnia, zabezpečí sa náhradné vyučovanie.

      e) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova zameraná na ochranu zdravia, spoločnosti a prírody.

      f)  Súčasťou vyučovania telesnej výchovy je základný plavecký výcvik v 6. ročníku a v 7. ročníku základný lyžiarsky výcvik (resp. vybraných žiakov z roč. 5.-9.).

      g)  Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova k dopravnej disciplíne.

      h)  Škola utvára podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb a záujmov žiakov, na ten účel sprístupňuje priestory ihriska.

      i) Výchova mimo vyučovania sa zameriava na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov.

      • j) Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené.

      Čl. 6

      Práva a povinnosti žiakov

      1. Každý žiak má právo:

      a)  na výchovu a vzdelávanie:

      - v bezpečnom a zdravom prostredí,

      - v materinskom jazyku,

      - zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných informácií,

      - primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu

      b)  na jemu zrozumiteľný výklad učiva,

      c)  na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

      d)  na bezplatné vzdelanie,

      e)  na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,

      f)  na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

      g)  na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

      h) žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,

      i)  k danému učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď,

      j)  na omyl, zmenu názoru a právo na vývin,

      k) na objektívne hodnotenie,

      l)  primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu,

      m) dobrovoľne sa zapájať podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola,

      n) na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany pedagógov, prevádzkových zamestnancov školy i spolužiakov, má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania,

      o) v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách,

      p) aby disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa,

      r) na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav,

      s) na slobodnú voľbu voliteľných predmetov, na slobodnú voľbu krúžkovej a ostatnej záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami a záľubami,

      t) dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov od pedagogických zamestnancov,

      u)  na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom predpismi.

      2. K povinnostiam žiakov patrí:

      a)   osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou,

      b) osvojiť si a zachovávať základné pravidlá a časový harmonogram a program školy, rešpektovať jej zameranie a svojimi vzájomnými vzťahmi prispieť k dobrej atmosfére,

      c)  osvojiť si zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na veku primeranej úrovni,

      d)  svojím vystupovaním a činnosťou neobmedzovať osobnú slobodu iných a neohrozovať ich mravnosť, zdravie a bezpečnosť,

      e) osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,

      f) byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických zamestnancov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,

      g) chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, v prípade zranenia, resp. úrazu okamžite nahlásiť túto skutočnosť vyučujúcemu, prípadne vedeniu školy,

      h) dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí,

      ch) byť v škole vhodne a čisto upravený, aby nevzbudzovali svojím zovňajškom pohoršenie,

      • i) šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,
      • j) dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, zasadací poriadok v triedach a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo vnútornom poriadku školy,

      k) nastupovať do školy minimálne 10 minút pred začiatkom vyučovania svojej triedy,

      l) udržiavať v škole poriadok v triedach, chodbách i v školskej jedálni,

      m) správať sa na verejnosti, v mimo vyučovacom čase, počas voľných dní aj cez prázdniny tak, aby nepoškodzoval dobré meno školy,

      n) rešpektovať zameranie, základné pravidlá a program školy, prezentovať ho nielen v škole, ale aj na verejnosti,

      o) zachovávať osobnú hygienu a hygienu prostredia, obliekať sa v súlade s hygienickými i mravnými požiadavkami (v škole si preobúva obuv a vrchné ošatenie sa odkladá v šatniach, prípadne v triedach).

      3. Žiakovi nie je dovolené:

      a)  fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou,

      b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

      c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,

      d) manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (hasiace prístroje, elektrické vedenie. ....),

      e) znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní, sociálnych zariadení a ostatných priestorov školy,

      f) používať vulgárne výrazy,

      g) počas vyučovacieho procesu používať mobilný telefón a prostredníctvom neho vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy (podľa ustanovenia § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka); použitie mobilného telefónu je zo strany žiaka možné iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, resp. ním povereného zástupcu; mobilný telefón v nijakom prípade nenahrádza kalkulačku;

      h)  konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu a žuť žuvačku,

      i) nosiť do školy drahé veci a neprimerane vysoké finančné čiastky, v prípade straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy priniesol,

      j) vystupovať a sedieť na parapetných doskách, otvárať okná a vykláňať sa z nich, vyhadzovať von papiere a iné odpadky či školské pomôcky, vystupovať na lavice, hojdať sa na stoličkách,

      k) v budove školy nosiť čiapku na hlave,

      l) zdržiavať sa vo večerných a nočných hodinách na diskotékach a v reštauračných zariadeniach.

      Čl. 7

      Výchovné opatrenia

      Výchovné opatrenia sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. Výchovné opatrenia a znížené známky zo správania sa udeľujú  podľa Metodického pokynu  č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy.

      1. Pochvaly a iné ocenenia

      Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobo úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. Škola udeľuje:

      • pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname a súbežne do žiackej knižky žiaka,
      • pochvalu od triedneho učiteľa,

      -     za výborný prospech a vzorné správanie  - priemer 1,0;

      -     za vzornú dochádzku  0 vymeškaných ospravedlnených hodín v jednom

            polroku,

      -     za  umiestnenie v školských súťažiach (1., 2.,3. miesto ),

      -     za zberovú činnosť (najvyšší počet odovzdaných kg v rámci triedy),

      • pochvalu od riaditeľa školy
      • za výborný prospech a vzorné správanie (priemer 1,00 v danom polroku),
      • za vzornú dochádzku (0 vymeškaných ospravedlnených hodín v jednom

            polroku),

      • za úspešnú reprezentáciu školy v rámci okresu a účasť v krajských kolách,
      • za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin,
      • za verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou

      (podmienkou na získanie pochvaly od riaditeľa školy je splnenie aspoň dvoch uvedených kritérií),

      • diplom, resp. ocenenie riaditeľom školy na záver školského roka
      • za výborný prospech a vzorné správanie (v I. aj II. polroku),
      • za vzornú dochádzku (0 vymeškaných hodín za celý šk. rok),
      • za úspešnú reprezentáciu školy v rámci kraja a SR.
      1. Opatrenia na posilnenie disciplíny:

      Ukladajú sa žiakom za opakované a závažné porušenia školského poriadku. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku.

      Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

      • zápis do Poznámok k práci žiakov do klasifikačného záznamu a súbežne zápis do žiackej knižky,
      • napomenutie triednym učiteľom
      • za 3 až 5 zápisov v klasifikačnom zázname, ktoré signalizujú menej závažné porušenie ustanovení ŠP (nenosenie si pomôcok, zabudnutie žiackej knižky, vyrušovanie,  neprezúvanie sa),
      • za 1 až 2 neospravedlnené hodiny,
      • za 1zápisv  klasifikačnom zázname za viac závažné porušenie ŠP

      ( ignorovanie pokynov vyučujúceho, vulgárne vyjadrovanie sa, ...),

      • pokarhanie triednym učiteľom
      • za 6 až 10 zápisov v klasifikačnom zázname, ktoré signalizujúmenej závažné porušenieustanovení ŠP alebo za 2závažnejšie porušeniaŠP,
      • za 3 až 4 neospravedlnených hodín,
      • nevhodná úprava zovňajšku,
      • neplnenie týždenníckych povinností,
      • riaditeľské pokarhanie
      • za 5 až 10 neospravedlnených hodín,
      • za 11 a viac zápisov v klasifikačnom zázname, ktoré signalizujúmenej závažné porušenieustanovení ŠP,
      • za podvádzanie (falšovanie ospravedlnenky, podpisy zákonných zástupcov, vyučujúcich…),
      • znížená známka zo správania

      e1) Znížená známka zo správania druhého stupňa (uspokojivé):

      • za 11 až 25 neospravedlnených hodín,
      • za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia,
      • za nepovolené vyhotovenie obrazových a zvukových záznamov z výučby prostredníctvom mobilného telefónu a ich zverejňovanie, ak bol žiak 3-krát napomínaný v súvislosti s použitím mobilu na vyučovacej hodine,
      • za opakujúce sa neslušné správanie a opakujúce sa priestupky,
      • za opakujúce sa pohovory (3x) s výchovným poradcom, zástupcom alebo riaditeľom školy,

                  e2) Znížená známka zo správania tretieho stupňa (menej uspokojivé):

      • za 21 až 50 neospravedlnených hodín,
      • ak je správanie sa žiaka v škole i mimo školyv rozpore s pravidlami správania sa a ustanoveniami ŠP,
      • za znemožňovanie vyučovacieho procesu nevhodným správaním,
      • za hrubé a opakujúce sa neslušné správanie sa voči pracovníkom školy,
      • za krádež, výtržnosť, opakované vulgárne vyjadrovanie, prejavy rasizmu a intolerancie,
      • za prinesenie vecí ohrozujúcich zdravie žiakov a učiteľov do školy alebo na akcie organizované školou,
      • za fajčenie, používanie drog, alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v škole a na školských akciách,

                  e3) Znížená známka zo správania štvrtého stupňa (neuspokojivé):

      • za viac ako 51 neospravedlnených hodín,
      • za sústavné porušovanie pravidiel,
      • za úmyselné ublíženie na zdraví,
      • za šikanovanie a vydieranie,
      • za vandalizmus,
      • za prejavy rasovej neznášanlivosti,
      • za ohrozovanie mravnej výchovy, sexuálne obťažovanie
      1. Hodnotenie porušovania školského poriadku v klasifikačnom období

      V klasifikačnom období hodnotí škola porušovanie školského poriadku žiakom takto:

      • rozhodnutím o riaditeľskom pokarhaní (proti tomuto môže zákonný zástupca podať odvolanie v termíne uvedenom na rozhodnutí),
      • zníženou známkou zo správania (ak má zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. a II. polroku, môže do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, požiadať o prešetrenie správnosti postupu pri klasifikácii správania).
      1. Opatrenie pri ohrození bezpečnosti žiakov

      Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, môže byť okamžité vylúčený z výchovy a vzdelávania a umiestnený do samostatnej miestnosti školy za  prítomnosti pedagogického zamestnanca (§ 58 školského zákona). Na prešetrenie sa bezodkladne privolá:

      • zákonný zástupca žiaka,
      • zdravotná pomoc,
      • Policajný zbor.

      Riaditeľ školy, príp. jeho zástupca vyhotoví o dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia písomný záznam.

      Čl. 8

      Zásady správania žiakov

      1. Oslovenie a pozdravy
      • a) Žiaci zásadne oslovujú zamestnancov školy: pán riaditeľ, pani učiteľka, pani upratovačka a podobne.

      b) Žiaci zdravia pozdravom: „Dobrý deň“, „Dobré ráno“; žiaci zdravia v ten istý deň len pri prvom stretnutí.

      • c) Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy.

      d) Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú.

      • e) Ak príde do triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, žiaci sa postavia; pri ich odchode sa žiaci takisto postavia asadajú si až na pokyn vyučujúceho.

      f) Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, práce s počítačom, praktických cvičeniach, pri písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho žiaci nezdravia.

      • g) Žiaci zdravia zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.
      1. Príchod do školy
      • a) Žiaci na vyučovanie prichádzajú od 7:15 do 7:25 hod. tak, abypred začiatkom hodiny boli na svojom mieste, s pripravenými učebnými pomôckami, najneskôr 10 minút pred vyučovaním. Do školy prichádzajú a zo školy odchádzajú po vyhradených cestách a chodníkoch, nie po hlavnej ceste.

      b) Na popoludňajšie vyučovanie prichádzajú žiaci 5 minút pred začiatkom vyučovania, počkajú na chodbe školy s dozor konajúcim učiteľom, 

      c) Žiaci navštevujúci záujmový útvar prichádzajú vo vopred dohodnutom čase a riadia sa pokynmi vedúceho záujmového útvaru.

      d)  Ak rodič odprevádza svoje dieťa  do školy, rozlúči sa s ním už pred  budovou.

      • e) Bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie sa považujú za porušovanie školského poriadku a evidujú sa v zošite neskorých príchodov.

      f) Žiak je povinný prísť na vyučovanie načas s požadovanými pomôckami, prezutý vo vhodných prezuvkách do tried a telocvične. Za uzamknutie svojej skrinky je zodpovedný žiak. Každý žiak je zodpovedný za kľúč zo svojej skrinky, ktorý je jeho vlastníctvom.

      g) Prísť do školy na bicykli, mopede, skateboarde a kolieskových korčuliach je zakázané. Vo vnútorných priestoroch školy je zakázané pohybovať sa aj v topánkach na kolieskach (tzv. heelys).

      h) Do budovy školy vchádzajú žiaci hlavným vchodom cez šatňu.

      i) Vchádzať do školy iným vchodom je zakázané.

      j) Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie, výchovnú činnosť skôr ako je stanovená doba, disciplinovane čakajú pred školou (škola nezodpovedá v tomto čase za bezpečnosť žiakov).

      k) Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase, písomne oznámenom v žiackej knižke, resp. na tlačive informovaný súhlas rodičov, určenom vyučujúcim a schváleným riaditeľom školy.

      l) Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede i u svojho triedneho učiteľa.

       

      1. Dochádzka žiakov do školy

       

      a) Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu svojich hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Počas vyučovania nesmie svojvoľne opúšťať školu.

      b) Ak žiak má vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, musí byť uvoľnenie žiaka vopred povolené.

      c) Žiadosť o uvoľnenie žiaka je:

      1. písomná a podpísaná rodičmi žiaka (zákonným zástupcom),
      2. ústna pri odchode žiaka zo školského vyučovania počas dňa, kedy žiaka osobne ospravedlní priamo rodič (zákonný zástupca).

      d) Žiaka na základe žiadosti rodiča (zákonného zástupcu) uvoľní :

      1. na viac hodín alebo jeden deň triedny učiteľ,
      2. na dva a viac dní, len na základe písomnej žiadosti rodičov (zákonného zástupcu), riaditeľ školy,
      1. na uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny (písomná žiadosť rodičov s oznámením ich zodpovednosti v prípade úrazu žiaka, ústna žiadosť rodiča pri osobnom prevzatí žiaka zo školy) príslušný vyučujúci.

      e)  Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť žiaka na vyučovaní.

      f) Ak sa žiak nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole, najneskôr do 48 hodín.

      f)   Za dôvod ospravedlniteľnej neúčasti žiaka v škole sa uznáva:

      1. choroba žiaka,
      2. lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy,
      3. mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
      4. náhle prerušenie premávky dopravných prostriedkov,
      5. mimoriadne udalosti v rodine žiaka,
      6. účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach prípadne v štátnej reprezentácii,
      7. prípadne iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe posúdenia riaditeľa školy.

      g) Rodič žiaka, resp. zákonný zástupca môže neprítomnosť žiaka ospravedlniť najviac 4 dni počas školského roka (2 dni prvý polrok, 2 dni druhý polrok, nie štyri dni po sebe).

      h) Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu choroby trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, musí predložiť žiak (jeho zákonný zástupca) potvrdenie od lekára.

      • i) Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.

      j) Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva v spoločnej domácnosti alebo je s nimi v trvalom styku na prenosnú infekčnú chorobu, oznámi toto zákonný zástupca neodkladne riaditeľovi školy.

      k) Zákonný zástupca (rodič) je povinný oznámiť triednemu učiteľovi, resp. riaditeľovi školy každé vážnejšie ochorenie žiaka , ktoré si vyžaduje individuálny prístup zo strany pedagógov.

      m) Triedny učiteľ pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky žiaka v rozsahu 5-10 neospravedlnených hodín, alebo najneskôr po  dvoch dňoch neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní, telefonicky a následne písomne informuje prostredníctvom riaditeľstva školy rodičov (zákonných  zástupcov) o zanedbávaní  povinnej školskej dochádzky.

      n) Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ školy túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

      o) Zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci.

      p) Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný na vyučovaní predmetu a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní.

      r) Ak je predmet, v ktorom je žiak oslobodený, zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu , žiak sa vyučovania predmetu nezúčastňuje.

      1. Správanie sa žiakov na vyučovaní

      a) Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Pomôcky potrebné na hodinu si pripraví cez prestávku.

      b) V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená známka zo správania.

      c)  Miesto určené v zasadacom poriadku môže žiak meniť len so súhlasom vyučujúceho.

      d) Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku.

      e) Po vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, prípadne ak vstúpi do triedy iná dospelá osoba sa žiaci postavia.

      f) Na vyučovacej hodine žiak sa správa slušne, sleduje činnosť v triede, je aktívny, nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje.

      g)   Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

      h) Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, má možnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku hodiny s uvedením dôvodu.

      i) Počas hodiny smie žiak opustiť triedu, ihrisko, pracovné miesto, v nevyhnutnom prípade len so súhlasom vyučujúceho a na jeho zodpovednosť.

      j) Svoje miesto žiak udržiava v čistote a poriadku.

      k) Manipulovať s oblokmi, závesmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou technikou môžu žiaci len so súhlasom pedagóga. Pri úmyselnom poškodení škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca žiaka a ak sa nezistí vinník, škodu uhradí kolektív triedy.

      1. Správanie sa žiakov počas prestávky
      • a) Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Medzi vyučovacími hodinami sú desaťminútové prestávky Po druhej vyučovacej hodine je desiatová prestávka v trvaní 10 minút, po tretej vyučovacej hodine je veľká prestávka v trvaní 20 minút. Podľa pokynov dozor konajúcich učiteľov sa žiaci zdržiavajú na školskom dvore alebo vo svojej triede v prípade nepriaznivého počasia. Počas malých prestávok sa žiaci zdržujú v triedach, prípadne na chodbách, kde majú svoju kmeňovú triedu,nenaháňajú sa, nekričia. Správajú sa tak, aby neohrozovali zdravie a bezpečnosť seba a iných.
      • b) Prestávky sú určené na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny.

      c) Počas prestávky žiak neruší a neobmedzuje spolužiakov, bez dovolenia nesmie opustiť budovu školy. Žiaci sa správajú voči sebe slušne a tolerantne, nevyhľadávajú potýčky, neriešia osobné problémy neslušnými výrazmi, prípadne fyzickým násilím. Nezneužívajú spolužiakov na vykonávanie rôznych ponižujúcich úkonov. V prípade zistenia šikanovania, situáciu rieši triedny učiteľ. Tieto priestupky žiakov je triedny učiteľ povinný riešiť s rodičmi za prítomnosti výchovného poradcu a riaditeľa školy.

      d) Ak majú žiaci vyučovanie v iných učebniach, resp. triedach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane pred koncom prestávky sa pred nich presunú, pokiaľ nie sú dohodnutí s vyučujúcim o inom postupe presunu.

      • e) Cez prestávky chodia určení žiaci po pomôcky.
      • f) Ak majú žiaci popoludňajšie vyučovanie alebo záujmový útvar, zo školskej jedálne sa po obede vracajú priamo do školy po ceste na to určenej (bez obchádzky do obchodu).

      g) Počas prestávok žiaci nenavštevujú spolužiakov v iných triedach. V ojedinelých prípadoch požiadajú dozor konajúceho učiteľa o vstup do inej triedy. Je neprípustné, aby žiaci manipulovali s akýmikoľvek vecami spolužiakov bez ich súhlasu, sadali si na radiátory, naháňali sa po triedach, chodbe a neprimerane sa hlučne správali, kupovali a predávali v priestoroch školy medzi sebou akýkoľvek tovar, hrali cez prestávku futbal alebo iné hry v priestoroch školy, manipulovali s oknami a žalúziami.

      1. Odchod žiakov

      a) Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci, vyčistí si svoje miesto a  okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu. Odkladací priestor pod lavicou zostáva prázdny. Za uvedený poriadok v triede zodpovedá vyučujúci poslednej vyučovacej hodiny a týždenníci.

      b) Na pokyn vyučujúceho žiaci  opustia triedu, zoradení a pod jeho vedením všetci odídu do šatne.

      • c) Po skončení vyučovania idú žiaci domov alebo do ŠKD. Cestou domov využívajú chodníky na to určené. Zdržiavať sa bez dozoru a súhlasu pedagóga v budove školy nie je dovolené a hodnotí sa, ako hrubé porušenie školského poriadku.

      Čl. 9

      Náplň práce týždenníkov

      1. Triedny učiteľ určuje dvoch týždenníkov v ročníkoch 1.-3. a 2.-4., jedného v ostatných ročníkoch II. stupňa a ich mená zapíše do triednej knihy.

      2. Povinnosti týždenníkov:

      • pred vyučovaním pripraviť kriedu a pomôcky,
      • hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny,
      • podľa pokynov vyučujúcich prinášať a odnášať učebné pomôcky,
      • starať sa o čistotu tabule a dohliadať na poriadok v triede počas vyučovania a po skončení poslednej vyučovacej hodiny,
      • hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede,
      • po 10minútach od začiatku vyučovacej hodiny oznámiť riaditeľovi školy, resp. prítomným vyučujúcim, prípadnú neprítomnosť vyučujúceho na hodine,
      • poliať kvety,
      • po skončení vyučovania dozrieť na to, aby trieda bola v primeranom stave (utretá tabuľa, pozbierané papiere, vyložené stoličky, zatvorené okná a vodovodný kohútik, zhasnuté svetlá).

      Čl. 10

      Starostlivosť o školské zariadenia a učebnice

      1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín.

      2. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný nahradiť zákonný zástupca žiaka.

      3. Ak žiak prestupuje na inú školu, učebnice  odovzdá na škole, kde sa doposiaľ vzdelával.

       

      Čl. 11

      Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

      1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto.

      2. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.

      • 3. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
      • 4. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.
      • 5. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky tenisky a cvičky.

      6. Každý žiak je povinný podľa pokynov triedneho učiteľa mať v škole hygienické  potreby.

      7. Žiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy.

      8. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom.

      9. Každý pedagóg je povinný zohľadňovať zrakové, sluchové poruchy i výšku vzrastu žiaka.

      10. V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov.

      11. Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne povinný poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.

      12. Prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.

      13. Ak žiak utrpel úraz, musí o tom neodkladne informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca (vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho, vychovávateľov, vedenie školy).

      14. Pedagóg, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc žiakovi, je povinný o úraze alebo onemocnení informovať rodičov žiaka.

      • 15. Každý školský úraz a jeho ošetrenie treba evidovať v tlačive školských úrazov.

      16. Ak si úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu vyžaduje neodkladnú lekársku pomoc, škola zabezpečí pre žiaka pedagogický sprievod, ktorý podá ošetrujúcemu lekárovi informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o poskytnutej predlekárskej prvej pomoci.

      Čl. 12

      Práce a pracovné činnosti zakázané mladistvým

      Žiaci môžu vykonávať iba činnosti v súlade s učebnými osnovami.

      a) Zdvíhanie a prenášanie bremien (jednorazové):

      • chlapci –   žiaci 2. stupňa ZŠ do 7 kg s prihliadnutím na ich telesný vývoj a zdravotný stav najmä u  jedincov slabších ako zodpovedá ich veku,
      • dievčatá – žiačky 2. stupňa ZŠ do 4 kg s prihliadnutím na ich telesný a zdravotný stav najmä u jedincov slabších ako zodpovedá ich veku, dvíhať ťažké bremená.

      b) Pri iných činnostiach:

      • žiaci nesmú prenášať chemické látky zo skladu chemikálií do triedy a späť,
      • obsluhovať elektrické zariadenia pod iným ako bezpečným napätím (do 50 V) a to iba za priameho dozoru vyučujúceho.

      Čl. 13

      Školské úrazy

      1. Každý žiak musí byť poučený o BOZP a oboznámený so školským poriadkom v prvý deň školského vyučovania  (viď zápis v triednej knihe). Neprítomní žiaci musia byť poučení dodatočne  (dodatočný zápis v triednej knihe).

      2.  Žiak je  p o v i n n ý:

      • bezodkladne informovať triedneho učiteľa, vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo inú dospelú osobu zabezpečujúcu dozor pri činnosti organizovanej školouo vzniku úrazu alebo akéhokoľvek poškodenia zdravia vrátane drobných poranení,
      • oznámiť úraz alebo poranenie, ak sa stane spolužiakovi alebo žiakovi z iného ročníka a je svedkom tohto úrazu.

      3. Ak žiak spôsobí úraz sebe alebo spolužiakovi v dôsledku porušenia školského poriadku, nedbalosťou alebo úmyselne, je v plnom rozsahu za to zodpovedný.

      Čl. 14

      Správanie sa žiakov mimo školy

      Každý žiak je aj mimo vyučovania a v čase prázdnin žiakom školy:

      1. je úctivý, zdvorilý a čestný,

      2. k rovesníkom sa správa kamarátsky,

      3. nevyvoláva hádky, bitky a nevyjadruje sa hrubo,

      4. k starším ľuďom a k ženám je zdvorilý a pozorný; v dopravných prostriedkoch im uvoľní    miesto,

      5. chráni si svoje zdravie aj zdravie iných,

      6. nepoužíva drogy, alkoholické nápoje, nefajčí,

      7. dbá o bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné predpisy,

      8. chráni verejný a súkromný majetok a nepoškodzuje ho,

      • 9. nezdržiava sa vo verejných zariadeniach (pohostinstvá, bistrá, reštaurácie.....) v spojitosti s hrou na automatoch a inými hrami, ktoré sú v týchto zariadeniach nainštalované,

      10. zúčastňuje sa filmového, divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho a zábavného programu vtedy, ak nie je program nevhodný pre školskú mládež,

      11. večerného predstavenia sa môže žiak zúčastniť iba v sprievode rodiča alebo ním poverenej osoby,

      12. vo večerných hodinách sa žiak zdržiava doma,

            Odporúčané večierky:         

            a) pre žiakov I. stupňa v období od 01.10. – do 31.03. ..................................od 19:00 hod.

                                                                        od 01.04. – do 30.09. ..................................od 20:00 hod.

            b) pre žiakov II. stupňa v období od 01.10. – do 31.03. ................................od 20:00 hod.

               od 01.04. – do 30.09. ...................................od 21:00 hod.

      13. Na školských výletoch, exkurziách, lyžiarskom, plaveckom výcviku, v škole v prírode sa žiaci riadia pokynmi pedagógov a rešpektujú školský poriadok.

      Čl. 15

      Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

      • 1. Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak:
      • je skúšaný v náhradnom termíne,
      • vykonáva opravnú skúšku,
      • o preskúšanie požiada zákonný zástupca,
      • sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa,
      • je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,
      • plní osobitný spôsob školskej dochádzky,
      • má povolené individuálne vzdelávanie,

            i)   vymeškal do  150 vyučovacích hodín a nemá dostatočný počet známok v jednotlivých

                  predmetoch, vykoná z týchto predmetov komisionálnu skúšku,

      • vymeškal viac ako 150 vyučovacích hodín, musí vykonať komplexnú komisionálnu

            skúšku zo všetkých predmetov, pobyt v nemocnici s vyučovaním sa do tohto počtu

            neráta.

      2. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka; ak je vyučujúcim riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

      3. Preskúšanie sa uskutoční neodkladne, najneskôr do desiatich dní od vydania rozhodnutia. Ak pre neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka ďalej preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka. Ďalšie preskúšanie žiaka je neprípustné. Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka môže byť zákonný zástupca prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

      4. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, alebo vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia riaditeľa vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.

      5. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy v zmysle právnych noriem.

      6. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa hodnotí z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky.

      7. Ak žiak neprospel a neurobil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako dvoch predmetov, opakuje ročník.

      Čl. 16

      Základné práva a povinnosti pedagógov

      1. Práva a povinnosti pedagógov

      • Pedagóg plní úlohy zakotvené v pracovnom, organizačnom a školskom poriadku školy, v pláne práce školy a v pracovnej zmluve (bezpečnosť pri práci, ochrana zdravia, protipožiarna ochrana, včasné nahlásenie úrazov).
      • Učiteľ prichádza do školy najneskôr 25 minút pred začatím vyučovacej hodiny.
      • Ak učiteľ z akýchkoľvek príčin nemôže prísť na vyučovanie, musí to zahlásiť vedeniu školy najneskôr 30 minút pred začatím vyučovania.
      • Pedagógovia, ktorí majú voľnú hodinu, nesmú odchádzať z budovy školy.
      • Každý učiteľ je povinný denne preštudovať oznamy umiestnené v zborovni školy a všetky úlohy splniť v stanovenom termíne (kniha zastupovania, iné).
      • Vyučujúci neposiela žiakov do zborovne pre triedne knihy, klasifikačné záznamy, resp. iné veci.
      • Učebné pomôcky si učiteľ pripravuje pred vyučovaním.
      • Dodržiava dĺžku vyučovacej hodiny. Dbá, aby nebol narušovaný vyučovací proces (dôsledne dodržiava začiatok a koniec vyučovania).
      • Prichádza včas na vyučovanie aj na dozory.
      • Každý vyučujúci je povinný zapísať chýbajúcich žiakov do triednej knihy hneď na

      začiatku každej vyučovacej hodiny.

      • Vykonáva dozor nad žiakmi v školskej budove a v jedálni. Dbá, aby zastupovanie dozoru počas neprítomnosti učiteľa - kolegu bolo zabezpečené. Ak zistí, že konkrétne priestory školy, kde sa pohybujú žiaci, nie sú zabezpečené dozorom, preberie na seba túto zodpovednosť až do nevyhnutného času a nahlási túto skutočnosť vedeniu školy.
      • Vyučujúci dôsledne vedú žiakov k tomu, aby využívali toalety v čase prestávky a nezneužívali na to čas vyučovania.
      • Vyučujúci nesie zodpovednosť za pohyb žiakov danej triedy bez dozoru po školských chodbách v čase vyučovania.
      • Každý vyučujúci po skončení vyučovania skontroluje triedu, v ktorej vyučoval

      poslednú hodinu (čistotu, vyložené stoličky, vyzbierané papiere, zatvorené okná, vypnuté svetlá,...), je zodpovedný za stav učebne.

      • Po poslednej vyučovacej hodine danej triedy je učiteľ povinný žiakov odviesť do šatne a vyčkať až do ich odchodu.
      • Včas sa zúčastňuje všetkých pracovných, metodických a spoločenských podujatí organizovaných školou.
      • Každý vyučujúci je povinný vo svojej výchovno - vyučovacej činnosti úzko spolupracovať s rodičmi žiaka.
      • Každý učiteľ je povinný byť k dispozícii rodičom počas triednych schôdzokrodičovského združenia.
      • Každý učiteľ je povinný podať rodičom úplné a pravdivé informácie o správaní a prospechu žiakov a poskytnúť pedagogicko – metodickérady.
      • V prípade skrátenia vyučovania v istý deň kompetentný triedny učiteľ oboznámi s touto skutočnosťou žiakov a písomne aj rodičov žiakov ZŠ.
      • V čase neprítomnosti triedneho učiteľa všetky jeho povinnosti v plnej miere preberá zastupujúci triedny učiteľ (aj týždenné uzavretie triednej knihy).
      • Všetci vyučujúci plne rešpektujú a v praxi napĺňajú Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Z uvedeného zákona okrem iných povinností vyplýva mlčanlivosť v predmetnej oblasti z porád, rokovaní, zasadnutí. Týka sa to aj osobných vecí jednotlivcov, ochrany dokumentácie, agendy pred nekompetentnými osobami.
      • Všetci pedagogickí zamestnanci budú dôsledne dodržiavať deklaráciu Práva dieťaťa, vyhlásenú OSN z 20. 11. 1959.
      • Všetci zamestnanci a žiaci školy budú dodržiavať aj Dohovor o právach dieťaťa, ktorý bol vyhlásený OSN 20.11.1989.
      1. Povinnosti triedneho učiteľa
      2. Triedny učiteľ je rozhodujúcim koordinátorom učiteľov vyučujúcich v jeho triede.
      3. Triedny učiteľ je povinný :
      • vypracovať a plniť  plán práce triedneho učiteľa,
      • viesť evidenciu učebníc a kontrolovať starostlivosť o ne,
      • kontrolovať klasifikačný hárok, vyhodnocovať prospech na triednických hodinách,
      • starostlivo viesť triednu knihu a ostatnú pedagogickú dokumentáciu a agendu triedy,
      • starať sa o pridelenú učebňu a jej inventár,
      • dbať na estetizáciu svojej triedy, na jej vhodnú a pravidelne aktualizovanú výzdobu,
      • dozerať na zovňajšok žiakov svojej triedy,
      • dôsledne kontrolovať dochádzku žiakov a vykonávať opatrenia v zmysle právnych noriem a školského poriadku,
      •  
      • vypracovať plán triednických hodín, dôsledne a efektívne ho plniť,
      • evidovať účasť a dosiahnuté úspechy svojich žiakov na súťažiach a olympiádach,
      • vypracovať evidenciu žiakov so ŠVVP a sledovať plnenie individuálnych plánov,
      • informovať vyučujúcich o žiakoch so ŠVVP vo svojej triede, intenzívne s nimi spolupracovať,
      • poskytnúť pomoc slabo prospievajúcim žiakom,
      • monitorovať priebežne žiakov svojej triedy a zaujímať sa o príčiny vzniknutých problémov žiakov s osvojovaním učiva alebo so správaním ; podľa uváženia a po konzultáciách s výchovnou poradkyňou a so zákonným zástupcom dať návrh na pedagogicko-psychologickévyšetrenie žiaka v CPPPaP v St.Ľubovni,
      • ak žiak chýba na vyučovaní, triedny učiteľ zistí do 48 hodín príčinu absencie, ak mu nebola oznámená zákonným zástupcom žiaka ,
      • pri zistení neodôvodnenej absencie, oboznámi triedny učiteľ s touto skutočnosťou rodičov písomne alebo ústnym rozhovorom, prípadne urobí opatrenia v zmysle právnych noriem,
      • Triedny učiteľ rieši problémy, ktoré vznikli v triede porušovaním školského poriadku:
      • individuálnym rozhovorom so žiakom, rozhovorom so žiakmi, aktivitami na triednických hodinách, ktoré vedú k prosociálnemu správaniu žiakov,
      • oznámením o priestupku žiaka rodičom formou žiackej knižky,
      • záznamom do KZ – podľa závažnosti priestupku,
      • pozvaním zákonného zástupcu žiaka na pohovor s triednym učiteľom(o prítomnosti žiaka prirozhovore s rodičom rozhodne triedny učiteľ),
      • pozvaním zákonného zástupcu žiaka na pohovor s výchovnou poradkyňou a s riaditeľom školy (pri závažnom opakovanom porušovaní školského poriadku),
      • udeľovaním výchovných opatrení,
      • na prvom zasadnutí ZRŠ – triednych aktívov v danom školskom roku oboznámiť rodičov s organizačným a školským poriadkom školy.
      1. Povinnosti pedagogického dozoru
      • Pedagogický dozor nad žiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu. Umožňuje pedagogickým zamestnancom školy, resp. školského zariadenia priamy styk so žiakmi a tým aj aktívne, výchovné pôsobenie na žiakov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu.
      • Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť žiakov, sú oprávnení dávať im primerané príkazy a poučenia.
      • Pedagogický dozor nad žiakmi v škole, resp. mimo školy patrí medzi povinnosti pedagogických zamestnancov a zahŕňa sa do ich týždenného pracovného času, nie pedagogického úväzku.
      • Dozor sa vykonáva pri všetkých organizačných formách vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu, učebných osnov, podujatí organizovaných školou (zariadením), napr. pri súťažiach, olympiádach, kultúrnych, telovýchovných a športových vystúpeniach a pod.
      • Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov pozostáva z času, počas ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť a z času, počas ktorého vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou a prácou ustanovenou v pracovnom poriadku. Medzi činnosti súvisiace s pedagogickou prácou patrí (okrem osobnej prípravy na vyučovanie, prípravy učebných pomôcok a materiálu na vyučovanie, vedenie dokumentácie školy uvedenej v § 11 smerníc o základnej škole, opravy písomných a grafických prác žiakov, starostlivosť o kabinety, účasť na poradách zvolaných riaditeľom školy, účasť na združeniach rodičov, resp. rodičovskej rady a pod.) aj vykonávanie pedagogického dozoru nad žiakmi priamo v škole, vrátane areálu školy, resp. mimo školy.
      • Pedagogický dozor učiteľ (pedagogický zamestnanec) vykonáva teda zásadne v rámci prác súvisiacich s vyučovaním a výchovnou činnosťou či už v škole, alebo mimo školy v súlade s osobitnými predpismi a podľa pokynov riaditeľa školy (školského zariadenia) - na základných školách podľa smerníc Ministerstva školstva.
      • V škole vykonáva učiteľ dozor nad žiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, prípadne iného určeného miesta, kde sa koná vyučovanie, výchovná činnosť (ihrisko, školská dielňa, telocvičňa a pod.). Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi v školách (školských zariadeniach) sa postupuje podľa rozvrhu dozorov, schválených riaditeľom školy (školského zariadenia).
      • Dozor nad žiakmi v škole sa začína 20 minút pred začiatkom predpoludňajšiehovyučovania, v priebehu obedňajšej prestávky pred popoludňajším vyučovaním a končí sa odchodom žiakov zo školy po skončení vyučovania.
      • Mimo školy (zariadenia) vykonáva učiteľ (pedagogický zamestnanec) dozor nad žiakmi pri plaveckom a lyžiarskom výcviku, počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných podujatiach organizovaných školou, pri vychádzke, výlete a exkurzii.
      • Riaditeľ školy určí z pedagogických zamestnancov sprievodcov tak, aby na jedného sprievodcu pripadlo najviac 25 žiakov a pri vstupe do vody (pri kúpaní) najviac 10 žiakov. Pri výlete v horách treba postupovať podľa pokynov Horskej služby.
      • Ak sa žiaci pohybujú v skupinách alebo útvaroch po verejných komunikáciách, pedagogickí zamestnanci poverení dozorom sú povinní dbať na predpisy o cestnej premávke.
      • V školských kluboch deti vykonávajú pedagogickí zamestnanci dozor v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva a vedy SR č.28/1995 Z.z., najmä § 7, podľa ktorého napr. prechod žiakov do klubu v rámci školy zabezpečujú vychovávatelia.
      • Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD nemožno zveriť jednému vychovávateľovi viac ako 25 žiakov.
      • Pri vychádzkach, resp. výletoch zodpovedá pedagóg za bezpečnosť žiakov až do ich rozchodu pred objektom školy, resp. na dohodnutom mieste uvedenom v tlačivách - informatívny súhlas rodiča a hromadná akcia.
      • V školskej jedálni pedagógovia:
      • svoj dozor vykonajú v určenom časovom intervale,
      • dbajú na poriadok a bezpečnosť pred jedálňou a v jedálni (nepredbiehať sa v rade, odnášať svoj riad zo stola na určené miesto, a pod.),
      • usmerňujú žiakov, aby sa správali slušne, stolovali kultúrne,
      • dozor v ŠJ sú povinní vykonávať aj pedagógovia, ktorí sa nestravujú (v rámci organizačných potrieb školy).

      Čl. 17

      Základné práva a povinnosti rodičov a verejnosti školskej komunity

      1. Zákonný zástupca žiaka má právo:
      • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
      • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školya školským poriadkom,
      • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
      • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
      • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,
      • byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
      1. Zákonný zástupca žiaka  je povinný:
      • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
      • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
      • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,
      • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
      • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
      • ak príde po svoje dieťa v čase vyučovania, nahlási túto skutočnosť vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi,
      • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa platných zákonov; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom,
      • rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy alebo jeho zástupcom.
      • informácie o žiakoch môžu zákonní zástupcovia získať na triednych schôdzkach rodičovského združenia alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym, či iným učiteľom,
      • rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.

      Čl. 18

      Opatrenia pri výskyte vší v škole

      a) triedny učiteľ (prípadne iná poverená osoba) bude vykonávať preventívne opatrenia pravidelným sledovaním možného výskytu vší v žiackom kolektíve,

      b) pri akomkoľvek podozrení učiteľa (inej osoby) na možný výskyt vší, oznámi túto skutočnosť neodkladne vedeniu školy a rodičovi,

      c) do príchodu rodiča zabezpečí učiteľ v spolupráci s vedením školy  (s vedením zariadenia ) izolovanie žiaka od kolektívu,

      d) učiteľ dohliadne, aby vrchný odev žiaka podozrivého zo zavšivavenia nebol uložený spoločne v šatni na vešiaku s odevmi ostatných žiakov,

      e)  rodič je povinný navštíviť  príslušného obvodného detského lekára,  aby  podľa jeho pokynov zabezpečil odvšivavenie svojho dieťaťa,

      f) vedenie školy zabezpečí informovanie rodičov, že sa v škole ( v zariadení ) vyskytli vši a tiež že sa budú v žiackych kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia,

      g) v spolupráci s rodičmi je nevyhnutné zabezpečiť v čase zavšivenia triedneho kolektívu dezinsekciu aj u zdravých žiakov,

      h) vedenie školy požiada rodičov o súčinnosť, aby priebežne kontrolovali deti a v prípade zistenia zavšivenia neodkladne informovali školu, ktorá bude následne postupovať v zmysle vyššie uvedených opatrení,

      i) po dezinsekcii vykoná učiteľ opätovne preventívne opatrenia v žiackom kolektíve a naďalej bude priebežne sledovať možný výskyt vší v triede,

      j) opätovný nástup žiaka do školy bude možný až po predložení potvrdenia od lekára, že žiak už nemá vo vlasoch vši.

      Rodič má povinnosť starostlivosti o dieťa, vrátane umožnenia poskytnúť mu zdravotnú starostlivosť. Ak rodič odmietne liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť považovať za nedodržanie povinnosti starostlivosti o toto dieťa a navyše dochádza aj k porušeniu základných práv dieťaťa. Riešenie tejto situácie je v kompetencii zodpovedných inštitúcií v sociálnej oblasti.

      3. Informácie prostredníctvom žiackej knižky

      • Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je klasická žiacka knižka.
      • Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly.
      • Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.
      • Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine.
      1. Požiadavky na verejnosť
      • Každý návštevník, ktorý vstúpi do objektu školy, je povinný ohlásiť sa a uviesť účel návštevy.
      • Verejnosti nie je dovolené vstupovať do priestorov školy počas vyučovania a po vyučovaní, pokiaľ to nie je vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy alebo jeho zástupkyňou.
      • Externý zamestnanec alebo iná osoba, ktorá zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú či inú dohodnutú činnosť v školských priestoroch, je zodpovedný za kvalitu odvedenej práce v zmysle stanovených legislatívnych noriem, za bezpečnosť a ochranu zdravia zverených žiakov a zúčastnených zamestnancov školy na predmetnej činnosti ako aj za ochranu školského majetku. Prevádzkovanie činnosti je späté s dodržiavaním daného vnútorného poriadku a všetkých interných smerníc školy.

      Čl. 19

      Záverečné ustanovenia

      1. Predpisy sú tu pre človeka, nie človek pre predpisy. Školský poriadok má napomáhať šíreniu dobrej vôle, angažovanosti, iniciatívy žiakov, viesť k vytváraniu tvorivej a bezpečnej atmosféry v spoločenstve školy.

      2. So školským poriadkom oboznámi triedny učiteľ všetkých žiakov svojej triedy ako aj zákonných zástupcov žiakov na 1. rodičovskom združení.

      3. Školský poriadok bude zverejnený v každej triede, v zborovni školy a na školskej webovej stránke.

      4. Školský poriadok je vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene niektorých zákonov a s vyhláškou MŠ SR 320/2008 Z. z. o základnej škole. Bol prerokovaný pedagogickou radou a je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.

      5.   Týmto vnútorným predpisom sa ruší Školský poriadok zo dňa 2. septembra 2015.

      6.   Nový Školský poriadok nadobúda účinnosť od 4. septembra 2017.

       

      Jarabina 30. augusta  2017

                                                                                                     Mgr. Jozef Kovalčík,

                                                                                                         riad. školy

      Dodatok k školskému poriadku:

      Povinnosti žiakov v školskej jedálni:

       

            1.   Popros rodičov, aby Ti včas predplatili stravu.

      1. Do školskej jedálne sa presuň po ceste na to určenej a len v čase určenom na obed.
      2. Obuv si pred vstupom do jedálne očisti. V šatni si odlož vrchný odev, tašku, umy si ruky a vyzdvihni si obed bez predbiehania.
      3. Počas stolovania i celého pobytu v školskej jedálni sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj, nerozprávaj nahlas.
      4. Misu s polievkou si prenes k svojmu stolu, nalož si jej toľko, koľko zješ. Prenášať polievkou naplnené taniere od jedného stola k druhému je neprípustné.
      5. Celý obed skonzumuj v školskej jedálni. Ak nezješ ovocie, zober si ho  so sebou, no odpadky na chodník cestou do školy alebo domov nepatria.
      6. Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj riad pri okienku a opusti školskú jedáleň.
      7. Ak si smädný, môžeš si vziať tekutinu z pripravenej nádoby a napiť sa. Plniť prinesené nádoby a ich odnášanie z jedálne je neprípustné.
      8. Správaj sa podľa zásad slušného stolovania, aby ťa dozorkonajúci učiteľ nemusel upozorňovať.
      9. Ak niečo rozleješ, popros si handru u pani kuchárky a ušpinené miesto utri.
      10. Ak ochorieš alebo nebudeš v škole, nezabudni sa z obeda včas vyhlásiť. Odhlásenie zapíšeš do určeného zošita alebo Ťa v prípade choroby odhlásia rodičia alebo spolužiaci.
      11. Ak budeš sústavne porušovať zásady stolovania, môžeš byť dočasne vylúčený zo školskej jedálne.

       

       

       

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou JARABINA
   • zsjarabina@zsjarabina.edu.sk
   • peter.argalas@gmail.com
   • peter.argalas@gmail.com
   • +42152 4284061
   • 065 31 Jarabina 258
 • Fotogaléria

  • Čaro Vianoc v škole
  • Zber papiera
  • Mikuláš
  • Stolnotenisový turnaj
  • Bocianie hniezdo
  • Halová súťaž mladých hasičov - Plavnica
  • „Pasovanie" prvákov
  • Účelové cvičenie a didaktické hry
  • Cesta po Tatranskej magistrále
  • Cezpoľný beh
  • Biologicko - geografická exkurzia
  • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019