Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Dobrovoľné vyučovanie DOV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie špecifických funkcií RŠF
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Ukrajinský jazyk a literatúra UJL
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2020.0.1221 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.06.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou JARABINA
    065 31 Jarabina 258
  • +42152 4284061

Fotogaléria